Privacy beleid Stichting Perspectief 3000

Betreffende de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
Versie 0.1 d.d. 25 mei 2018.

Dit document wordt op elke jaarvergadering als bespreekpunt opgenomen om de eigen privacy wensen en wettelijke eisen met elkaar te actualiseren.

Administratie van persoonsgegevens

Bij opzegging van het donateurschap worden de gegevens nog 1 jaar bewaard en dan gewist. Bij overlijden worden de gegevens uiterlijk drie maanden na het overlijden gewist uit het actuele bestand.
Onze stichting gaat vertrouwelijk om met de privégegevens, in overeenstemming met de AVG. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Algemene privégegevens

De gegevens die van donateurs kunnen worden genoteerd zijn: naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-geboortejaar-geslacht-bankrekeningnummer. Elke donateur heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.
De gegevens die van bestuursleden en vrijwilligers kunnen worden genoteerd zijn: naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail- geboortejaar-geslacht-bankrekeningnummer.

Binnen de nieuwe wetgeving is het aspect doelbinding van belang:

De Stichting gebruikt de algemene privégegevens van het bestuur, de vrijwilligers en de donateurs alleen voor het stichtingsdoel en deze worden niet aan derden doorgegeven; uitgezonderd de gegevens nodig voor derden in geval van een wettelijke verplichting.
Fotomateriaal heeft alleen betrekking op de stichtingsactiviteiten.

Als stichting worden er geen bijzondere gegevens geregistreerd van de donateurs (geloof, politieke voorkeur e.d.), alleen de gegevens die van belang zijn voor de doelbinding. De donateurs worden per mail,  brief, krant of via tijdschriften op de hoogte gehouden van de stichtingsactiviteiten.
Foto’s die geplaatst worden op de internetpaginas en in de regionale bladen hebben alleen te maken met de stichtingsactiviteiten.

De correspondentie aan de donateurs wordt beheerd en verstuurd door de secretaris/penningmeester of de voorzitter.
De hierboven genoemde gegevens van donateurs en vrijwilligers worden beheerd door de secretaris/penningmeester of de voorzitter.

Informatie van derden

Informatie van derden wordt niet aan de donateurs gestuurd en de gegevens van de donateurs worden nooit aan derden doorgegeven. Belangrijke informatie van collega-stichtingen wordt op de internetpagina vermeld.


Datalek

Wanneer persoonsgegevens (die niet in het telefoonboek staan of via Google zijn op te zoeken) ’op straat’ komen te liggen, een computer faalt of een USB zoek raakt, dan wordt dit gemeld bij het bestuur.

Cookies

Wij verzamelen geen gegevens van donateurs, bestuursleden of vrijwilligers voor onderzoek.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Perspectief 3000
Jonasstraat 10
6165AN Geleen
Mail: info@perspective3000.org